Privacyverklaring 111 B.V. | 2023

1. Introductie

a. De 111.NL gezondheidscentra zijn zich ervan bewust dat je je persoonsgegevens deelt en daarmee vertrouwen in ons stelt, dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Vandaar dit Privacybeleid. Het is onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze notitie laten wij je weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, welke rechten je hebt en hoe wij hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. b. Dit Privacybeleid is in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Privacybeleid is van toepassing op de diensten van alle 111.NL gezondheidsdiensten en haar activiteiten in Nederland. Nieuw te ontwikkelen diensten en/of producten zullen steeds worden getoetst aan dit Privacybeleid. c. Men dient zich ervan bewust te zijn dat de 111.NL gezondheidscentra ook verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van door ons gecontracteerde professionals met wie de 111.NL gezondheidscentra een Verwerkersovereenkomst hebben gesloten volgens de regels binnen de AVG wetgeving. Door gebruik te maken van de websites, webshop en e-mail verkeer, geef je aan het Privacybeleid te accepteren.

2. Gebruik van onze dienstverlening/services

a. Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten/services vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken en toestemming te verlenen voor de verwerking daarvan. Alle gegevens worden opgeslagen in de cloud van onze Service Provider, waarmee een Verwerkersovereenkomst is afgesloten. b. Op grond van de Wet op de identificatieplicht zijn wij genoodzaakt om bij ieder bezoek aan de gezondheidscentra en geldig legitimatiebewijs te vragen, waarbij wij je verzoeken om je burgerservicenummer zwart te maken.

3. Aard gegevens

a. Gegevens die worden verwerkt, zijn:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht/gender
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Datum bezoek aan gezondheidscentra
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, of medische informatie van belang voor je preventie en gezondheid
b. De bewaartermijnen van de diverse opgeslagen persoonsgegevens zijn opgenomen in het “111.NL AVG Procedures”. Je persoonsgegevens worden in elk geval nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en worden uitsluitend gebruikt voor dat doel. Ieder halfjaar worden de bewaartermijnen gecontroleerd.’

4. Doeleinden

a. Doeleinden waarom wij gegevens verwerken:
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiefolder(s)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Je persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
b. 111.NL verzamelt persoonsgegevens en medische informatie voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van preventie voor je gezondheid op langere termijn. Pseudonomiseerde (niet naar de persoon te herleiden) gegevens worden gebruikt om adviezen te kunnen verstrekken omtrent verzamelde en geaggregeerde data. c. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid tenzij we van tevoren expliciet de toestemming hiervoor hebben verkregen.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

111.NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 111.NL) tussen zit.

6. Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] , dan verwijderen wij deze informatie.

7. Je privacy rechten

a. Je hebt te allen tijde recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. b. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar: [email protected] . c. 111.NL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

111.NL neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onderstaande contactpersoon.

9. Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in de cloud omgeving bij onze Service Provider.

10. Cookies

a. 111.NL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. b. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren door bij te houden hoe bezoekers de websites gebruiken en rapporten over de website-activiteit. c. 111.NL gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze externe cloud servers. Wij gebruiken deze informatie om diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit/internetgebruik en intern gebruik. Alles in het kader van onze taak als dienstverlener en gezondheidscentra van 111.NL.

11. Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser, verwijderen. Het is echter ook mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

12. Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij daarover duidelijke afspraken zijn gemaakt via een Verwerkersovereenkomst met door ons gecontracteerde professionals, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In bepaalde gevallen wordt de informatie intern gedeeld in het belang van je preventie, of extern voor onderzoeksmethodieken. Al onze medewerkers in de gezondheidscentra zijn bekend met dit Privacybeleid en verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

13. Veranderingen

a. Het Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites en in onze communities (zoals www.111.NL). b. Aanpassingen en/of veranderingen van deze websites, kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacybeleid te raadplegen. c. Dit Privacybeleid is opgemaakt op 19 oktober 2020, bij wijziging zal telkens de versiedatum worden vermeld.

14. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van onze producten en dienstverlening. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

15. Vragen en feedback

a. De 111.NL gezondheidscentra controleren regelmatig of aan dit Privacybeleid wordt voldaan. b. Als er vragen zijn over dit Privacybeleid, kun je een mail sturen naar [email protected]. Naam bedrijf: 111 B.V. 111.NL is de merknaam van het bedrijf: 111 B.V. Adres: Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort