Deelnemersovereenkomst 111 B.V.

De besloten vennootschap 111 B.V., welke statutair gevestigd te AMERSFOORT, aan de Daam Fockemalaan 22, 3818 KG, hierna te noemen “111”, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Management& Methode B.V., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Gerard van Vliet,

en inschrijvende, hierna te noemen de Deelnemer;

Overwegende,

a) dat 111 diens gezondheidspreventieprogramma’s aanbiedt, te weten Smart, Smarter, dan wel Smart for Life, al dan niet gerelateerd aan het Gezond Gewicht thema;

b) dat de Deelnemer wenst deel te nemen aan het aangekochte 111 programma;

c) dat 111 en Deelnemer daartoe de navolgende afspraken zijn overeengekomen:

1. Artikel 1: Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de “Algemene Voorwaarden 111 B.V.” van toepassing. Voor zover in deze Overeenkomst niet anders is bepaald, hebben de met een hoofdletter aangeduide termen in deze Overeenkomst dezelfde betekenis overeenkomstig de begripsbepalingen uit deze algemene voorwaarden.

2. Artikel 2: Doel

2.1. Het 111 Smart, Smarter of Smart for Life programma, al dan niet met betrekking tot het Gezond Gewicht thema, (hierna: “het 111 programma”) is erop gericht om de Deelnemer inzicht te geven in de eigen gezondheid en te motiveren (nog) gezonder te leven.

2.2. De duur van het 111 Smart, Smarter, dan wel Smart for Life programma is respectievelijk maximaal drie, zes dan wel twaalf maanden.

2.3. Deelnemer zal actief deelnemen gedurende de looptijd van de Overeenkomst en aan de hand van gestelde vragen informatie verstrekken over diens gezondheid.

2.4. Deelnemer verstrekt 111 alle informatie naar waarheid en volledigheid.

3. Artikel 3: Geheimhouding en Gegevensbescherming

3.1. Deelnemer heeft het Privacybeleid van 111 en de disclaimer gelezen, kan zich vinden in de inhoud hiervan en geeft daardoor goedkeuring voor het gebruik van diens persoonsgegevens en gegevens omtrent diens gezondheid.

3.2. Deelnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van interne ontwikkelingen en processen bij 111.

4. Artikel 4: Deskundigen

4.1 111 werkt nauw samen met deskundige partners, daaronder begrepen zelfstandige beroepsbeoefenaren werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg en medisch specialisten.

4.2 Deelnemer stemt ermee in dat die in contact wordt gebracht met deze deskundige(n) ten behoeve van de deelname aan het 111 programma. Tussen Deelnemer en desbetreffende deskundige zullen separate afspraken worden gemaakt.

5. Artikel 5: Zorgvuldigheid

111 spant zich tot het uiterste in en neemt alle zorgvuldigheid in acht.

6. Artikel 6: Devices (hulpmiddelen)

6.1. Indien dit is overeengekomen tussen 111 en Deelnemer, krijgt deelnemer mogelijk smart devices in bruikleen gedurende de looptijd van het Programma. Het gaat om een of meer van de volgende devices:

6.1.1 Smartwatch/fitness tracker
6.1.2 Bloeddrukmeter
6.1.3 Smart Weegschaal

6.2. De devices die door deelnemers zelf (al dan niet via de kortingscode van 111) worden aangekocht bij derden/leveranciers zijn eigendom van de deelnemer zelf, tenzij anders is afgesproken. 111 is geen partij in de verzending en service rondom de aangekochte producten.

6.3. Voor het koppelen van de devices aan de Withings Health Mate app op mobiele telefoon worden minimale vereisten gesteld aan software op de telefoon. Deze minimale vereisten zijn: Android 7 en iOs 13 en een iPhone 6S of nieuwer.

6.4. De 111App is alleen beschikbaar op apparaten die toegang hebben tot de Google Play Store of Apple Store.

7. Artikel 7: Communicatie

111 zal Deelnemer op de hoogte houden van diens vorderingen en de resultaten voortvloeiende uit het 111 programma aan hem communiceren. Omgekeerd zal Deelnemer 111 onmiddellijk informeren als er veranderingen in diens gezondheidstoestand of anderszins wijzigingen in reeds verstrekte informatie zich voordoen.

8. Artikel 8: Derden

111 zal bij het aangaan van een overeenkomst met derden die van invloed kan zijn op de nakoming van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst bedingen dat deze derden de in deze Overeenkomst neergelegde rechten en belangen respecteren en beschermen.

9. Artikel 9: Duur van de overeenkomst

9.1. Afhankelijk van het aangekochte programma Smart, Smarter of Smart for Life, is de duur van de overeenkomst respectievelijk maximaal drie, zes of twaalf maanden na datum ondertekening. Na die datum kan Deelnemer zelf bepalen of deze de deelname wenst voort te zetten, waarna de overeenkomst telkens kan worden verlengd.
9.2. In geval van ziekte of andere omstandigheden waardoor voortzetten van de overeenkomst niet langer kan worden gevergd, treden Deelnemer en 111 in overleg over de te nemen vervolgstappen, waaronder de mogelijkheid dat Deelnemer de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen dan wel opschorten.
9.3. 111 kan onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als 111 failliet is verklaard of als surseance van betaling is verleend.

10. Artikel 10: Toepasselijk recht

Op onderhavige overeenkomst en eventuele daaruit voortvloeiende aanspraken en rechtelijke procedures, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld door de rechtbank Utrecht.