Deelnemersovereenkomst Pilot 111

De besloten vennootschap 111 BV, statutair gevestigd te ELBURG, aan de Beekstraat 35, 8081 EB , hierna te noemen “111”, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Management& Methode B.V., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Gerard van Vliet,

en

Deelnemer;

Overwegende

  1. dat 111 een online preventieprogramma aanbiedt;
  2. dat de Deelnemer wenst deel te nemen aan dit door 111 aangeboden programma;
  3. dat 111 en Deelnemer daartoe de navolgende afspraken zijn overeengekomen.

__________________________________________________________________________________

Artikel 1: Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de “Algemene voorwaarden 111 B.V. januari 2021” van toepassing. Voor zover in deze Overeenkomst niet anders is bepaald, hebben de met een hoofdletter aangeduide termen in deze Overeenkomst dezelfde betekenis overeenkomstig de begripsbepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Doel

Het online preventieprogramma (hierna: “het Preventieprogramma”) is erop gericht om de Deelnemer te motiveren (nog) gezonder te leven.  Deelnemer zal actief deelnemen gedurende de looptijd van de Overeenkomst en aan de hand van gestelde vragen informatie verstrekken over zijn gezondheid. Deelnemer verstrekt 111 alle informatie naar waarheid en volledigheid.

Artikel 3: Geheimhouding / AVG

Deelnemer heeft het Privacybeleid van 111 en de disclaimer gelezen, kan zich vinden in de inhoud hiervan en geeft daardoor goedkeuring voor het gebruik van diens persoonsgegevens en gegevens omtrent zijn/haar gezondheid.

Deelnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van interne ontwikkelingen en processen bij 111.

Artikel 4: Deskundigen

111 werkt nauw samen met deskundige partners, daaronder begrepen zelfstandige beroepsbeoefenaren werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg en medisch specialisten.

Deelnemer stemt ermee in dat hij/zij in contact wordt gebracht met deze deskundige(n) ten behoeve van de deelname aan het Preventieprogramma. Tussen Deelnemer en desbetreffende deskundige zullen separate afspraken worden gemaakt.

Artikel 5: Zorgvuldigheid

111 spant zich tot het uiterste in en neemt alle zorgvuldigheid in acht.

Artikel 6: Devices (hulpmiddelen)

111 stelt gedurende het Preventieprogramma (6 maanden na ondertekening) diverse devices ter beschikking aan Deelnemer. De devices bestaan o.a. uit een smart-watch, een digitale weegschaal en een bloeddrukmeter.

De door ons beschikbare devices dien je uiteraard zo goed mogelijk te beheren. Bij defect of verlies het verzoek direct contact met ons op te nemen, we zoeken dan naar een passende oplossing.

Artikel 7: Vergoeding

Deelnemer zal tenminste gedurende 6 maanden deelnemen aan het Preventieprogramma, tenzij onderhavige Overeenkomst eerder wordt beëindigd conform artikel 9. Deelnemer betaalt hiervoor de volgende abonnementskosten:

€ 500,- (6 maanden 111Pilot)

Eventueel extra noodzakelijk medisch onderzoek, zal separaat in rekening worden gebracht door 111 of door de bij haar aangesloten deskundige partners, echter nooit zonder voorafgaande en expliciete instemming van Deelnemer.

Artikel 8: Communicatie

111 zal Deelnemer op de hoogte houden van zijn/haar vorderingen en de resultaten voortvloeiende uit het Preventieprogramma in het algemeen aan hem communiceren. Omgekeerd zal Deelnemer 111 onmiddellijk informeren als er veranderingen in zijn/haar gezondheidstoestand of anderszins wijzigingen in reeds verstrekte informatie zich voordoen.

Artikel 9: Derden

111 zal bij het aangaan van een overeenkomst met derden die van invloed kan zijn op de nakoming van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst bedingen dat deze derden de in deze Overeenkomst neergelegde rechten en belangen respecteren en beschermen.

Artikel 10: Duur van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst is beperkt tot 6 maanden na datum ondertekening. Na die datum kan Deelnemer zelf bepalen of hij/zij de deelname wenst voort te zetten, waarna de overeenkomst telkens kan worden verlengd met eenzelfde periode van 6 maanden.

In geval van ziekte of andere omstandigheden waardoor voortzetten van de overeenkomst niet langer kan worden gevergd, treden Deelnemer en 111 in overleg over de te nemen vervolgstappen, waaronder de mogelijkheid dat Deelnemer de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen dan wel opschorten.

111 kan onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als 111 failliet is verklaard of als surseance van betaling is verleend.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op onderhavige overeenkomst en eventuele daaruit voortvloeiende aanspraken en rechtelijke procedures, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld door de rechtbank Amersfoort.