Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden gedateerd januari 2023 worden de hieronder genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. 111: De besloten vennootschap 111 B.V. handelend onder de handelsnaam 111 B.V., statutaire gevestigd te AMERSFOORT, aan de Daam Fockemalaan 22, 3818 KG;

b. AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

c. BIG-register: Nederlands register, waarin het basisberoep is opgenomen van personen die werkzaam zijn in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg);

d. Content: alle informatie over gezond leven die op de website www.111.nl staat of die op enige andere wijze, bijvoorbeeld in een algemeen of een persoonlijk advies door 111 kenbaar wordt gemaakt;

e. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich vrijwillig aanmeldt voor deelname aan het online 111 Platform en een overeenkomst is aangegaan met 111 dan wel die een overeenkomst wenst aan te gaan met 111;

f. 111 Platform: online platform inclusief de 111App en 111Community dat via de website www.111.nl wordt aangeboden door 111 en waar de Deelnemer een overeenkomst kan aangaan met 111;

g. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Deelnemer en 111;

h. Privacybeleid: het beleid omtrent de privacyregels die 111 hanteert en welke te vinden zijn op www.111/privacybeleid;

i. Wkkgz: Wet van 7 oktober 2015, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg);

j. Website: de website www.111.nl die door 111 wordt beheerd en waar de Deelnemer een overeenkomst kan aangaan met 111.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en op alle overeenkomsten die 111 sluit en diensten die voor derden worden verricht.

2.2. Door gebruik te maken van de Website verklaart de Deelnemer en/of een ieder die gebruik maakt van de diensten van 111 en/of een overeenkomst met 111 heeft gesloten of zal sluiten, zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen tussen 111 en de Deelnemer.

2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft 111 het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de Deelnemer niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.5. 111 heeft het recht gedurende de Overeenkomst deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Deelnemer wordt via de e-mail dan wel via de website van de gewijzigde algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding in kennis gesteld. Indien de Deelnemer na wijziging van deze algemene voorwaarden gebruik blijft maken van de diensten, dan wordt de Deelnemer geacht te hebben ingestemd met de wijziging. Betreft de wijziging een ingrijpende wijziging ten nadele van de Deelnemer, dan heeft de Deelnemer het recht de Overeenkomst tussentijds op te zeggen tegen de dag waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. Geringe wijzigingen of wijzigingen in de algemene voorwaarden die niet ten nadele van de Deelnemer zijn, geven de Deelnemer niet het recht de Overeenkomst kosteloos tussentijds op te zeggen.

3. Geheimhouding en gegevensbescherming

3.1. 111 draagt zorg voor geheimhouding van alle door de Deelnemer in het kader van de Overeenkomst aan 111 ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens en informatie.

3.2. Indien 111– op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en 111 zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 111 niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

3.3. Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Ook 111 voldoet aan deze nieuwe Europese wetgeving. Hoe 111 omgaat met persoonsgegevens is terug te lezen in het Privacybeleid, te raadplegen op de website.

4. Inhoud van de Website

4.1. De Website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De Website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.

4.2. 111 is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de Website.

4.3. Het is aan derden niet toegestaan om de informatie die zich op de Website bevindt te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is.

4.4. Het is niet toegestaan om van de Website gebruik te maken op een manier die anderen zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Website zou kunnen aantasten.

4.5. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens, van afgesloten onderdelen van de Website gebruik te maken.

5. 111 Platform

5.1. De inhoud van het preventieprogramma aangeboden via het 111 Platform is afhankelijk van het soort abonnement dat de Deelnemer heeft afgenomen. Een omschrijving van de verschillende soorten abonnementen staat duidelijk op de Website.

5.2. Gedurende de Overeenkomst wordt regelmatig voor de Deelnemer nieuwe Content geplaatst in zijn online preventieprogramma. 111 heeft slechts toegang tot deze Content. Informatie voor de Deelnemer afkomstig van medisch specialisten en/of consultants en of overige deskundigen die de Deelnemer consulteert in het kader van het preventieprogramma, zal worden opgenomen in een aparte beveiligde omgeving waartoe 111 geen toegang heeft.

5.3. Het doel van het online preventieprogramma is de Deelnemer te motiveren (nog) gezonder te leven. 111 garandeert uitdrukkelijk niet dat door het afnemen van het online gezondheidsprogramma een bepaald resultaat zal worden bereikt, zoals een (duurzame) gezondere levensstijl.

5.4. De Content dient niet te worden aangemerkt als een doktersadvies. Indien de Deelnemer gezondheidsklachten heeft of indien de Deelnemer niet zeker weet of een bepaalde handeling / een bepaald voedingsadvies geschikt of goed voor hem/haar is, dan dient de Deelnemer overleg te voeren met een medisch specialist dan wel andere deskundige ter zake en zo nodig zal deze doorwijzen.

6. Certificering en kwaliteit

6.1. 111 functioneert als zorgaanbieder en werkt onder het regime van de Wkkgz. 111 beschikt over een klachtenregeling, die is te raadplegen op de Website. Tevens is een klachtfunctionaris aangewezen.

6.2. In alle gevallen kan een Deelnemer ingeval van een klacht of ontevredenheid of vragen direct contact opnemen met onze “helpdesk 111”die dagelijks tussen 8:00 uur en 18:00 uur beschikbaar is via nummer: 0900-1110111 of via e-mail: [email protected].

6.3. De aan 111 verbonden medisch specialisten beschikken over een BIG erkenning die te raadplegen is via http://www.bigregister.nl. Tevens is het BIG registratienummer te vinden op de Website.

7. Aanbod

7.1. Het aanbod van 111 is vrijblijvend.

7.2. De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw.

7.3. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

7.4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, publicaties of op de Website binden 111 niet.

7.5. Het assortiment 111 van producten en diensten kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Voor meer informatie over het assortiment wordt naar de Website verwezen.

8. Account

8.1. Een aanmelding voor deelname aan het 111 Platform kan aangevraagd worden op de Website nadat de Deelnemer een account heeft aangemaakt op de Website.

8.2. Alle gegevens die de Deelnemer tijdens het aanmaken van een account aan 111 verstrekt, dienen volledig en correct te zijn.

8.3. Nadat de Deelnemer succesvol een account heeft aangemaakt op de Website, stuurt 111 een bevestiging hiervan via de e-mail. 8.4. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met
anderen worden gedeeld. Indien de Deelnemer het vermoeden heeft dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn/haar inloggegevens, dan dient de Deelnemer hierover zo spoedig mogelijk contact op te nemen met 111.

8.5. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

8.6. Via diens account kan de Deelnemer diens eigen gegevens inzien en aanpassen.

9. Totstandkoming van de Overeenkomst

9.1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Deelnemer een account heeft aangemaakt en succesvol een aanmelding voor deelname heeft geplaatst zoals in artikel 8 omschreven.

9.2. De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat de Deelnemer heeft aangeklikt dat deze akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. 111 stuurt de Deelnemer onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de Deelnemer geen bevestigingsmail van 111 heeft ontvangen, dan dient de Deelnemer contact op te nemen met 111.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht met betrekking tot de Website, de programmatuur, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl, logo’s en de Content en waar het door 111 aan de Deelnemer verstrekte gegevens betreft, verblijft bij 111.

10.2. De Deelnemer dient de intellectuele eigendomsrechten van 111 te allen tijde te respecteren.

10.3. Het is de Deelnemer niet toegestaan (delen van) de Content te verspreiden.

10.4. Handelt de Deelnemer in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van 111, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die 111 daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

11. Devices (hulpmiddelen)

11.1. De eventuele devices die 111 in bruikleen ter beschikking stelt (o.a. smart-watch, digitale weegschaal, bloeddrukmeter) aan de Deelnemer blijven te allen tijde eigendom van 111. Bij schade, verlies of diefstal meldt de Deelnemer dit onmiddellijk aan 111 en doet zo nodig aangifte.

11.2. De devices die door deelnemer zelf (al dan niet via de kortingscode van 111) worden aangekocht bij derden/leveranciers zijn eigendom van de deelnemer zelf, tenzij anders is afgesproken. 111 is geen partij in de verzending en service rondom de aangekochte producten.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Het volgende is bepaald t.a.v. aansprakelijkheid en het gebruik van de Website:

12.1.1. 111 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat 111 is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.1.2. 111 is niet aansprakelijk voor het verlies van de door de Deelnemer toegepaste inloggegevens.

12.1.3. 111 is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

12.1.4. 111 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verliezen, opgelegde boetes en reputatieschade.

12.1.5. Het in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel genoemde treft uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid door 111 en/of haar niet ondergeschikte leidinggevenden.

12.2. Het volgende is bepaald t.a.v. aansprakelijkheid en het (online) preventieprogramma:

12.2.1. De Deelnemer is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van het online preventieprogramma.

12.2.2. 111 is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, zoals psychische of lichamelijk schade, die de Deelnemer lijdt door het opvolgen van een advies opgenomen in de Content.

12.2.3. De Content dient niet te worden aangemerkt als een medisch advies of een medische of psychologische diagnose.

12.2.4. Indien het volgen van het online preventieprogramma voor de Deelnemer niet leidt tot een gezondere levensstijl, dan is 111 daarvoor niet aansprakelijk. Het bereiken van een gezonde levensstijl is te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer.

12.2.5. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die deze, al dan niet naar aanleiding van een advies van 111, maakt.

12.2.6. 111 is niet aansprakelijk indien het resultaat voortvloeiende uit de door 111 verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de Deelnemer.

12.2.7. Indien 111 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 111 beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat door de verzekering van 111 wordt gedekt.

13. Overmacht

13.1. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en/of regelgeving, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, alsmede iedere andere situatie waarop 111 geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

13.2. In geval van overmacht, zoals bedoeld in het vorige lid, waardoor nakoming van een Overeenkomst redelijkerwijs niet van 111 kan worden verlangd, heeft 111 het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder gehouden te zijn enig bedrag aan schadevergoeding aan de Deelnemer te betalen. Bij aanhouden van de overmachtssituatie kan de overeenkomst na een maand worden beëindigd.

14. Blokkering van account en ontbinden van de Overeenkomst

14.1. 111 heeft het recht het account van de Deelnemer te blokkeren en/of de Overeenkomst middels een verklaring via de e-mail te ontbinden indien de Deelnemer diens verplichtingen jegens 111 niet nakomt en de Deelnemer geen gehoor heeft gegeven aan een schriftelijke ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

14.2. Indien het account van de Deelnemer wordt geblokkeerd, dan wordt de Deelnemer daarvan via de e-mail in kennis gesteld. Eventuele reeds betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.

15. Looptijd

15.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd van het aangegane abonnement. Na het verstrijken van de looptijd eindigt de Overeenkomst automatisch.

15.2. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

16. Facturatie

16.1. Facturatie geschiedt vooraf. 16.2. De abonnementskosten dienen elektronisch betaald te worden. Nadat de betaling is ontvangen, treedt de Overeenkomst in werking, tenzij artikel 14.2 van toepassing is.

17. Herroepingsrecht

17.1. De Deelnemer kan geen beroep doen op diens herroepingsrecht voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Deelnemer en de Deelnemer heeft verklaard dat deze daarmee afstand doet van diens recht van ontbinding.

17.2. Indien de Deelnemer niet diens uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het leveren van de aangeboden diensten via het 111 Platform voordat de ontbindingsperiode is verstreken en geen afstand heeft gedaan van diens recht op ontbinding, dan heeft 111 het recht te bepalen dat de Overeenkomst pas in werking treedt nadat de ontbindingsperiode van 14 dagen is verstreken.

18. Verplichtingen van de Deelnemer

18.1. Tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst dient de Deelnemer bepaalde informatie aan 111 te verstrekken. De Deelnemer staat ervoor in dat deze informatie correct en volledig is. Indien het abonnement eruit bestaat dat de Deelnemer een persoonlijk advies ontvangt, dan is het persoonlijk advies mede gebaseerd op informatie die is verstrekt door de Deelnemer. Indien 111 is uitgegaan van informatie van de Deelnemer die niet correct of onvolledig is, dan kan 111 daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

18.2. Het is de Deelnemer niet toegestaan een derde toegang te verlenen tot diens online gezondheidsprogramma of Content geplaatst in diens online gezondheidsprogramma te verveelvoudigen of openbaar te maken.

19. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van 111 waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden behandeld door de rechtbank Utrecht.